Zarejestruj si | Moje konto   U篡tkownicy online: 115
Strona g堯wna » Regulamin
 
   
Wybierz kategori 
   
 
   
C - MASZYNY BIUROWE
 
   
   
D - ETYKIETY I ZNAKI
 
   
   
E - PAPIER
 
   
   
F - KOPERTY I WYSYΘA
 
   
   
G - ZESZYTY I BLOKI
 
   
   
J - AKCESORIA BIUROWE
 
   
   
K - ORGANIZACJA BIURA
 
   
   
N - ARCHIWIZACJA
 
   
 
  

 Promocje 

 
Koperty Aktowe C-5 Sk  Bia貫 50 Szt.

Koperty Aktowe C-5 Sk Bia貫 50 Szt.
Cena netto/brutto: 
4.00/4.92 PLN

Segregator Donau A4/75 Polipropylenowy Master Niebieski

Segregator Donau A4/75 Polipropylenowy Master Niebieski
Cena netto/brutto: 
4.95/6.09 PLN

Papier A4 Image Volume

Papier A4 Image Volume
Cena netto/brutto: 
10.11/12.44 PLN

 
  

 Informacje 

   

 

 

 
   
 
 Regulamin 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.    Niniejszy regulamin okre郵a zasady dokonywania zakupów w okre郵onym poni瞠j sklepie internetowym Sprzedaj帷ego.
2.    SPRZEDAJ。Y i w豉軼iciel sklepu internetowego to firma INFO-MARKET Elzbieta Sosna z siedzib w Siemianowicach 奸御kich przy ul. Zielonej 5 E, posiadaj帷 nr NIP 643-000-42-22 oraz REGON 003517442.
3.    Biuro SPRZEDAJ。EGO jest do dyspozycji Klientów od poniedzia趾u do pi徠ku w godzinach od 8.00 do 17.00 pod tel. 032 229 01 45 fax 032 220 32 21.
4.    Sklep internetowy SPRZEDAJ。EGO znajduj帷y si na stronie internetowej pod adresem www.biurall.pl umo磧iwia dokonywanie zakupów za po鈔ednictwem Internetu.
5.    Sklep internetowy SPRZEDAJ。EGO prowadzi sprzeda wysy趾ow tylko na terenie Polski na zasadach okre郵onych w niniejszym regulaminie i powszechnie obowi您uj帷ych przepisach.
6.    Zawarta w sklepie oferta mo瞠 nie by równoznaczna z faktycznym stanem magazynowym SPRZEDAJ。EGO.
7.    Ceny towarów znajduj帷ych si w sklepie internetowym s podane w z這tych polskich. Podane s zarówno ceny netto jak i brutto.
8.    Klient i Sprzedaj帷y zwi您ani s cenami towarów okre郵onymi w sklepie internetowym Sprzedaj帷ego, obowi您uj帷ymi w momencie sk豉dania zamówienia.
9.    Okre郵one w sklepie Sprzedaj帷ego ceny pozostaj wi捫帷e przez okres wskazania. W razie braku takiego wskazania, cena pozostaje wi捫帷a tylko w danym dniu.
10.    Ceny towarów nie obejmuj kosztów przesy趾i i dor璚zenia towaru.
§ 2. REJESTRACJA
1.    Klient chc帷y w pe軟i korzysta z systemu prowadzonej przez sklep internetowy SPRZEDAJ。EGO sprzeda篡, musi dokona rejestracji w wyniku której b璠zie identyfikowany przez system za pomoc identyfikatora i has豉.
2.    Klient zobligowany jest do wype軟ienia wszystkich pól oznaczonych jako obowi您kowe.
3.    Sprzedaj帷y zobowi您uje si do zachowania tajemnicy w zakresie danych wprowadzonych w ankiecie rejestracyjnej.
§ 3. ZΜ浩NIE ZAMÓWIENIA
1.    Klient sk豉da zamówienie za po鈔ednictwem internetu, w sklepie Sprzedaj帷ego. Wszystkie wype軟ione zamówienia sk豉dane przez Klienta s dla niego wi捫帷e.
2.    Z這瞠nie zamówienia na wybrane przez siebie produkty Klient mo瞠 dokona poprzez dodanie konkretnego produktu do koszyka
3.    Towary przebywaj帷e w koszyku po wylogowaniu si u篡tkownika b璠 z niego automatycznie usuwane.
4.    Klient dokonuje potwierdzenia zamówienia pod koniec procesu zamawiania. W momencie klikni璚ia na przycisk "zó zamówienie" zamówienie Klienta b璠zie uznane za wi捫帷e dla stron.
5.    Z這瞠nie zamówienia oznacza, 瞠 Klient:
- przyj掖 do wiadomo軼i i akceptuje niniejszy regulamin;
- dokonuje zakupów rozwa積ie i w przemy郵any sposób;
6.    Po zweryfikowaniu dokumentacji z這穎nego zamówienia SPRZEDAJ。Y wysy豉 Klientowi poczt elektroniczn lub faksem potwierdzenie przyj璚ia zamówienia do realizacji.
7.    Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawid這wych danych.
8.    W przypadku konieczno軼i zamówienia towaru spoza kraju SPRZEDAJ。Y zastrzega sobie prawo 膨dania zaliczki.
9.    Zmiany cen towarów w sklepie powoduj równie zmiany cen w這穎nych do koszyka wcze郾iej towarów. Ceny towarów ju zamówionych nie ulegaj zmianie.
10.    Za dat wp造ni璚ia zamówienia okre郵a si dzie potwierdzenia przez SPRZEDAJ。EGO otrzymania czytelnego zamówienia. W potwierdzeniu Klient otrzyma informacj, w jakim terminie i czasie zamówienie zostanie przez SPRZEDAJ。EGO zrealizowane.
11.    Klient dokonuje weryfikacji potwierdzenia przyj璚ia zamówienia. W razie stwierdzenia przez Klienta niezgodno軼i powinien on niezw這cznie powiadomi o tym Sprzedaj帷ego. Nie zg這szenie przez Klienta uwag do otrzymanego potwierdzenia zamówienia w terminie 1dnia roboczego od daty otrzymania oznacza b璠zie, ze nie zg豉sza do niego 瘸dnych zastrze瞠.
12.    Klient ma prawo wyboru firmy dostawczej, zgodnie z formularzem zamówienia.
13.    Klient jest zobowi您any do bie膨cego aktualizowania swoich danych, tak zwi您anych z faktur, jak i adresem odbioru przesy趾i.
§ 4. ZMIANY ZAMÓWIENIA I ODST·IENIE
1.    Klient ma prawo zrezygnowa z zamówienia i odst徙i od umowy bez podania przyczyny sk豉daj帷 stosowne o鈍iadczenie na pi鄉ie w terminie 10 dni od daty zakupienia towaru, z zastrze瞠niem wyj徠ków okre郵onych poni瞠j § 5.3. Wzór o鈍iadczenia o odst徙ieniu od umowy stanowi za陰cznik do niniejszego regulaminu.
2.    Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 200 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialno軼i za szkod wyrz康zon przez produkt niebezpieczny, Klientowi o którym mowa w § 5.2 nie przys逝guje prawo odst徙ienia od zawartej ze Sprzedaj帷ym umow w nast瘼uj帷ych wypadkach:
- 鈍iadczenia us逝g rozpocz皻ych, za zgod konsumenta, przed up造wem 10-dniowego terminu odst徙ienia od umowy,
- dotycz帷ych nagra audiowizualnych oraz zapisanych na no郾ikach programów komputerowych po usuni璚iu przez Klienta ich oryginalnego opakowania,
- umów dotycz帷ych 鈍iadcze, za które cena lub wynagrodzenie zale篡 wy陰cznie od ruchu cen na rynku finansowym,
- 鈍iadcze o w豉軼iwo軼iach okre郵onych przez Klientów w z這穎nym przez niego zamówieniu lub 軼i郵e zwi您anych z jego osob,
- 鈍iadcze, które z uwagi na ich charakter nie mog zosta zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
- dostarczania prasy,
- us逝g w zakresie gier i zak豉dów wzajemnych.
3.    Odst徙ienie przez Klienta od wcze郾iej z這穎nego oraz potwierdzonego zamówienia lub jego zmiana s bezskuteczne, o ile dokonane zosta造 po up造wie w/w terminów i w przypadku braku innych uzgodnie stron skutkuje obowi您kiem odebrania towaru i zap豉cenia przez Klienta ca貫j jego warto軼i.
4.    Zwroty towarów s przyjmowane pod nast瘼uj帷ymi warunkami:
- produkty nie by造 u篡wane; towary te nie mog nosi znaków u篡wania;
- do zwracanego artyku逝 do陰czono wype軟ione i podpisane o鈍iadczenie o odst徙ieniu od umowy oraz kopi dowodu zakupu (kserokopi faktury);
- towar musi zosta zwrócony w oryginalnym opakowaniu;
- zwrot nast瘼uje w formie przesy趾i na koszt Zwracaj帷ego.
5.    W razie odst徙ienia od umowy i dokonania skutecznego zwrotu towaru Sprzedaj帷y zwraca Klientowi jego cen w terminie 14 dni od daty zwrotu. Klient powinien wskaza rachunek bankowy na który ma zosta przelana dana kwota.
6.    W przypadku wyst徙ienia okoliczno軼i uniemo磧iwiaj帷ych ca趾owicie lub czasowo realizacj z這穎nego zamówienia, SPRZEDAJ。Y zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub ca趾owitego odst徙ienia od realizacji zamówienia, informuj帷 o zaistnia貫j sytuacji Klienta.
§ 5. TERMIN REALIZACJI I DOSTAWA
1.    SPRZEDAJ。Y zobowi您uje si do przygotowania towaru do sprzeda篡 i przekazania go firmie kurierskiej celem dostarczenia do Klienta. Towary s dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówie. Do ka盥ej przesy趾i do陰czona zostanie faktura VAT.
2.    Termin realizacji zamówienia wynosi najcz窷ciej 3 dni robocze od momentu jego z這瞠nia na towary znajduj帷e si w magazynie SPRZEDAWCY lub dost瘼ne w kraju. W pozosta造ch przypadkach termin podawany jest w potwierdzeniu realizacji (najcz窷ciej do 14 dni). W przyj皻ym terminie Sprzedaj帷y dokonuje wys豉nia zamówionego towaru do Klienta.
3.    W przypadku towaru z nadrukiem Klienta termin realizacji jest ustalany indywidualnie.
4.    SPRZEDAJ。Y nie ponosi odpowiedzialno軼i za opó幡ienie lub nie dostarczenie przesy趾i wynikaj帷e z podania b喚dnych danych w zamówieniu, jak tak瞠 za zw這k wynikaj帷 z przyczyn le膨cych po stronie firmy kurierskiej za po鈔ednictwem, której wys豉no towar, po stronie dostawcy towaru lub z powodu dzia豉nia si造 wy窺zej.
5.    Przed potwierdzeniem odbioru towaru i dokonaniem zap豉ty kurierowi Klient dokona sprawdzenia zgodno軼i zamówienia z dostarczonymi produktami. W razie stwierdzenia nieprawid這wo軼i, powinien on zg這si j kurierowi i niezw這cznie skontaktowa si ze Sprzedaj帷ym.
6.    Brak odbioru zamówionych potwierdzonych zamówie produktów w terminie pó幡iejszym ni 30 dni daje Sprzedaj帷emu mo磧iwo嗆 odst徙ienia od umowy i obci捫enie Klienta kar umown w wysoko軼i warto軼i nie odebranych produktów. Klient traci prawo do odbioru towaru.
7.    W sytuacji, gdy dostarczaj帷y przesy趾 kurier nie zastanie Klienta, pozostawi informacj o próbie jej dor璚zenia, w postaci AWIZO z numerem telefonu kontaktowego. Nast瘼nego dnia przesy趾a jest dostarczona powtórnie. Przez 14 dni kalendarzowych oczekuje u przewo幡ika w regionalnym oddziale. Potem nast瘼uje zwrot przesy趾i do nadawcy.
8.    W przypadku dostarczenia Poczt Polsk – awizowana przesy趾a oczekuje w Urz璠zie Pocztowym 14 dni. Po czym jest odsy豉na do Sprzedawcy.

9.    W przypadku, gdy nast瘼uje zwrot nieodebranej przesy趾i do Sprzedawcy, powtórny odbiór przesy趾i, która dostarczona by豉 w opcji „p豉tno嗆 za pobraniem” jest mo磧iwy dopiero po dokonaniu przedp豉ty na konto Sprzedawcy.

10.  W przypadku towaru o zwi瘯szonej wadze lub rozmiarze (np. papier ksero, tablice sucho軼ieralne, du瞠 ilo軼i zamówionego towaru), mo瞠 zaistnie potrzeba zwi瘯szenia kosztów transportu.

§ 6. GWARANCJE I REKLAMACJE
1.    Towary oferowane w sklepie internetowym s obj皻e gwarancj producenta na okre郵onych przez niego zasadach.
2.    Je瞠li towar nie posiada odr瑿nej karty gwarancyjnej producenta, dokumentem b璠帷ym podstaw reklamacji jest faktura wystawiona przez Sprzedaj帷ego.
3.    W razie stwierdzenia przez Klienta istnienia wad towaru, z這篡 on SPRZEDAJ。EMU pisemn reklamacj w terminie do 14 dni od daty ujawnienia wady. Reklamacj SPRZEDAJ。Y przekazuje do producenta towaru celem rozpatrzenia. Sprzedaj帷y w terminie 14 dni udzieli Klientowi pisemnej odpowiedzi, czy reklamacj uznaje, wskazuj帷 sposób jej za豉twienia.
4.    Podstaw wszcz璚ia procedury reklamacyjnej jest faktura zakupu, któr Klient otrzymuje wraz z zamówionym towarem.
5.    Koszty dostarczenia towaru reklamowanego ponosi Sprzedaj帷y.
6.    Przed wykonaniem nadruku reklamowego nale篡 towar sprawdzi, gdy reklamacje z tytu逝 wad jawnych produktu nie b璠 uwzgl璠niane po wykonaniu nadruku.
§ 7. FORMY PxTNO列I
Sprzedaj帷y dopuszcza nast瘼uj帷e formy p豉tno軼i przez Klienta za zakupiony towar:
P豉tno軼i za pobraniem
Zap豉ta dokonywana u listonosza lub kuriera, który dostarcza Klientowi przesy趾. Wymagane jest posiadanie odpowiedniej kwoty w gotówce – bez zap豉ty dor璚zyciel nie wyda Klientowi zamówionej przesy趾i.
P豉tno軼i przelewem
Zap豉ta dokonywana jest przed rozpocz璚iem realizacji zamówienia, na konto bankowe, wskazane przez Sprzedaj帷ego w potwierdzeniu zamówienia. Towar zostaje wys豉ny do Klienta dopiero po jego op豉ceniu.
Stali Klienci hurtowi mog korzysta z odroczonych terminów p豉tno軼i, w tym celu nale篡 si skontaktowa z dzia貫m handlowym.
§ 8. POSTANOWIENIA KO哸OWE
1.    Sprzedaj帷y nie jest zobowi您any do dokonywania weryfikacji danych i informacji podanych przez Klienta.
2.    Dane wprowadzone do formularza przez Klienta lub podane w inny sposób s wykorzystywane przez firm Sprzedaj帷ego wy陰cznie do tych celów.
3.     SPRZEDAJ。Y nie ponosi odpowiedzialno軼i za szkody poniesione przez Klienta na skutek dzia豉 osób trzecich, zw豉szcza zwi您ane z w豉maniem do systemu teleinformatycznego, nieautoryzowan zmian danych oraz pos逝瞠niem si przez osoby trzecie danymi Klienta, jego identyfikatorem lub has貫m, a tak瞠 nieprawid這wo軼i w dzia豉niu 陰czy teleinformatycznych oraz serwerów.
4.    Wszystkie spory wynikaj帷e z niniejszej umowy b璠 rozstrzygane polubownie a w przypadku nie doj軼ia do porozumienia powsta貫 spory rozstrzyga b璠zie S康 rzeczowo i miejscowo w豉軼iwy dla SPRZEDAJ。EGO.
5.     W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowi您uj przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialno軼i za szkod wyrz康zona przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz. 271 z pó幡. Zmianami.


Za陰cznik do Regulaminu
 O名IADCZENIE ODST·IENIA OD UMOWY*
 
Ja ni瞠j podpisany(a):
Imi i nazwisko (nazwa firmy):
.......................................................................................................
Adres: .............................................................................................
Kod pocztowy: ..................................................................................
Miejscowo嗆: ....................................................................................
Nazwa towaru: .................................................................................
O鈍iadczam, 瞠 odst瘼uj od umowy (Faktura VAT o nr ................................,
nr zamówienia ...............................)
zawartej dnia ................. w Siemianowicach 奸御kich z firm:
 
INFO-MARKET El瘺ieta Sosna
ul. Zielona 5E
41-100 Siemianowice 奸御kie
NIP: 625-000-45-16
REGON: 270004477
 
w zwi您ku z zakupem:

Nazwa towaru: ..................................................................................
.......................................................................................................
Forma p豉tno軼i: ...............................................................................
Bank i numer konta: ..........................................................................
Nr telefonu: .......................................................................................
Jako przyczyn odst徙ienia od umowy podaj:
........................................................................................................
.......................................................................................................
 
 
 
*Na podstawie art.7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialno軼i za szkod wyrz康zon przez produkt niebezpieczny, Klient ma prawo zrezygnowa z zamówienia i odst徙i od umowy bez podania przyczyny sk豉daj帷 stosowne o鈍iadczenie na pi鄉ie w terminie 10 dni od daty zakupienia towaru, z zastrze瞠niem wyj徠ków okre郵onych w art.10 ust.3 tej ustawy. Wobec powy窺zego istnieje mo磧iwo嗆 dokonania zwrotu zakupionego towaru w tym terminie. Przed dokonaniem zwrotu Klient powinien skontaktowa si ze Sprzedaj帷ym. Niezb璠ne równie b璠zie wype軟ienie formularza o鈍iadczenia odst徙ienia od umowy.

 
  
 
Warto嗆:
0
 PLN
Liczba produkt闚:  0
Przechowalnia
Liczba produkt闚:  0

 Nowo軼i 

 
kalkulator biurowy CITIZEN  SDC 810BN

kalkulator biurowy CITIZEN SDC 810BN
Cena netto/brutto: 
21.48/26.42 PLN

niszczarka EBA 1121S BIZNESOWA

niszczarka EBA 1121S BIZNESOWA
Cena netto/brutto: 
779.84/959.20 PLN

kalkulator biurowy CITIZEN  SDC 444S

kalkulator biurowy CITIZEN SDC 444S
Cena netto/brutto: 
35.70/43.91 PLN

 
  


 Newsletter 

   
 

Zapisz si na darmowy newsletter aby otrzymywa informacje o promocjach i nowo軼iach w sklepie.

Z pierwszym mailem w prezencie poradnik : "Jak zarz康za swoim czasem" .

 Dodaj 
  Usu  
 
  
 
   


 Kontakt 

   
 
   
 

Polski English Deutsch   |  Strona g堯wna  |  Promocje  |  Nowo軼i  |  O firmie  |  Regulamin  |  Aktualny stan koszyka  |  Pomoc  | 
oprogramowanie
sklepy internetowe
Sklepy internetowe
wykonanie: projektwww.pl